REGULAMIN
KINA SAMOCHODOWEGO 2021

§1 

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin obowiązuje na terenie pokazów Kina Samochodowego zwanego dalej Kinem, które odbywają się na terenie całej Polski w okresie od 1 czerwca do 30 września 2021 roku.
 2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Kina Samochodowego przebywają na terenie, na którym odbywa się pokaz. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Pokazu obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
 3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Uczestnikom Pokazu poprzez określenie zasad zachowania się na terenie Kina Samochodowego.
 4. Organizatorem Kina Samochodowego jest Fundacja Klub Młodych Liderów, ul. Mała 5, 39-300 Mielec, NIP: 8172178136, REGON: 362461410, KRS: 0000574845.
 5. Do udziału w Kinie Samochodowym uprawnieni są wyłącznie osoby posiadające ważny bilet. Cena biletu zależy od ustaleń Organizatora dotyczących konkretnego miasta, seansu, filmu. Bilet upoważnia do uczestnictwa jednego samochodu w jednym seansie (filmie). Szacowana liczba samochodów uczestnicząca w jednym pokazie nie będzie przekraczać 150.
 6. Bilety będą dystrybuowane przez Organizatora wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji Going.
 7. Bilet jest ważny jedynie na wyznaczony Pokaz albo na wskazane wydarzenie specjalne składające się z cyklu Pokazów w wyznaczonym na bilecie wstępu dniu i o wyznaczonej godzinie.
 8. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki jest zakupiony.
 9. Wjazd na teren Kina możliwy jest nie wcześniej niż godzinę (60 minut) i nie później niż 5 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia danego Pokazu. Późniejsze przybycie Uczestnika na Pokaz wiąże się z niewpuszczeniem go na teren Kina.
 10. Projekcja filmu może być poprzedzona reklamami, zwiastunami filmów lub innymi przekazami promocyjnymi.

§2 

Uczestnicy

 1. Uczestnikami Pokazu mogą być wszystkie osoby fizyczne niezależnie od wieku z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. (zwane dalej „Uczestnikami”).
 2. Osoby małoletnie powinny przebywać na terenie Kina pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych i na ich wyłączną odpowiedzialność. 

§3 

Środki bezpieczeństwa związane z przeciwdziałaniem COVID-19

 1. Każdy Uczestnik pokazu przy wjeździe na teren Kina może zostać poproszony o poddanie się bezdotykowemu mierzeniu temperatury, które zostanie przeprowadzone przez obsługę Kina. W tym celu należy założyć maseczkę lub przyłbicę, zasłonić usta i nos, uchylić okno na minimalną możliwą szerokość umożliwiającą pomiar. W przypadku stwierdzenia u Uczestnika temperatury powyżej 37 stopni Celsjusza, osoba taka wraz ze współpasażerami nie uczestniczy w pokazie i nie zostanie wpuszczona na teren Kina. Organizator nie zwraca pieniędzy za zakupiony bilet.
 2. Liczba osób w samochodzie nie może przekraczać więcej niż połowę miejsc siedzących. Wszystkie osoby nie zamieszkujące wspólnie, zobowiązane są  do zakrycia ust i nosa w czasie przebywania w samochodzie.
 3. Uczestnik – kierowca pojazdu zobowiązany jest mieć przy sobie zakupiony bilet w formie papierowej lub elektronicznej. Bilety skanowane będą przez szybę przy wjeździe na teren Kina. W tym celu należy przygotować kod QR do zeskanowania. Jeżeli Uczestnik posiada bilet w formie elektronicznej, powinien ustawić ekran na najwyższą jasność, a także zadbać o czystość ekranu i szyby samochodu.
 4. Wjazd na teren Kina, obsługa umożliwi jedynie samochodom osobowym o wysokości do 2 metrów. Zabroniony jest wjazd rowerów, motocykli, motorowerów, autobusów, samochodów ciężarowych, samochodów dostawczych o masie całkowitej do 3,5t wyższych niż 2,0m.
  W przypadku pojazdów z nadwoziem wyposażonym w opuszczany dach (tzw. cabrio), o ile dach jest opuszczony („otwarty”), w trakcie seansu należy mieć założoną maseczkę lub przyłbicę.
 5. Miejsca na terenie Kina są nienumerowane. Uczestnik – kierowca pojazdu zobowiązany jest do zajęcia miejsca wskazanego przez obsługę Kina, co uwarunkowane będzie wysokością pojazdu Uczestnika oraz odległością, którą należy zachować pomiędzy pojazdami tj. co najmniej 1,5 m.
 6. Każdy z Uczestników przed, w trakcie, jak również po pokazie, musi pozostać w samochodzie lub na wyznaczonym miejscu. Dopuszczalny jest tylko i wyłącznie ruch pieszy w przypadku ważnych przyczyn związanych z bezpieczeństwem oraz w przypadku konieczności skorzystania z toalety (regularnie odkażanej i wyposażonej w płyn do dezynfekcji rąk). W przypadku kolejki do sanitariatów Uczestnicy muszą zachować co najmniej 2-metrowy dystans od siebie. Liczba osób w sanitariacie jednoczasowo odpowiada połowie urządzeń przeznaczonych do skorzystania.
 7. Wszelkie ewentualne dodatkowe usługi na terenie kina, w tym również w ramach gastronomii, będą dostarczane do pojazdu przez obsługę Kina bez możliwości opuszczenia pojazdu przez Uczestników.
 8. Uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres, w którym będą mieli uchylone okno w pojeździe oraz podczas przebywania poza pojazdem – posiadanie środków ochronnych będzie kontrolowane przez obsługę Kina na etapie wjazdu na teren Kina.

§4 

Pozostałe zasady bezpieczeństwa

 1. Osoby uczestniczące w Kinie Samochodowym zobowiązane są, aby stosować się do zaleceń przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
 2. Zabronione jest na terenie Pokazu:
  1. działanie zagrażające bezpieczeństwu, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Pokazu,
  2. przebywanie osób pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  3. niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu,
  4. nagrywanie filmu telefonem komórkowym lub innym urządzeniem audio/video,
  5. wnoszenie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów oraz materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  6. prowadzenie bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej,
  7. prowadzenie agitacji politycznej oraz prezentowanie jakichkolwiek treści niezgodnych z polskim prawodawstwem,
  8. palenie wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych,
  9. spożywanie alkoholu,
  10. przyprowadzanie zwierząt
  11. używanie klaksonów.

 

 1. Dodatkowo Uczestnicy Pokazu zobowiązani są do:
  1. kulturalnego zachowania względem innych uczestników Kina i przestrzegania norm społecznych,
  2. niezwłocznego opuszczenia terenu Kina po zakończeniu Pokazu
  3. stosowania się do aktualnie obowiązujących norm sanitarnych i rozporządzeń ministrów w związku z pandemią COVID-19

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Pokazu wszelkich osób, które w swobodnej ocenie Organizatora naruszają którekolwiek zasady bezpieczeństwa zawarte w niniejszym Regulaminie, w szczególności §3 i § 4.

 

 1. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego Organizator Kina może wezwać Uczestnika do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w Pokazie wezwać do opuszczenia przez niego terenu imprezy i zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania. W tym przypadku Organizator nie zwraca pieniędzy za bilet.

 

 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przebywa na terenie Kina na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 

 1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.

 

 1. Uczestnik Pokazu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się Pokaz w stosunku do innych jego Uczestników, jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora.

 

 1. W przypadku istniejącego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego lub ochrony mienia należy:
  1. niezwłocznie poinformować przedstawiciela Organizatora/Służby Porządkowe – pracowników agencji ochrony osób i mienia, legitymujących się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym miejscu,
  2. powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia.

 

 1. Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo akcją obejmuje osoba wyznaczona przez Organizatora.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, pandemia.
 2. Osoby przebywające na terenie Pokazu mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków.
 3. Służby Porządkowe działają według własnych instrukcji bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru na terenie Pokazu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody OC samochodów spowodowane na terenie Kina podczas Pokazu.
 6. Na terenie Kina podczas Pokazu obowiązuje całkowity zakaz fotografowania i filmowania, a także zakaz wnoszenia kamer, aparatów fotograficznych i wszelkiego rodzaju innych specjalistycznych urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk.
 7. W przypadku odnotowania przez pracownika Kina używania urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk i zaistnienia uzasadnionego podejrzenia nielegalnego kopiowania materiałów filmowych przez osoby obecne na Pokazie, pracownik ma obowiązek wyprosić z Kina osobę, która dopuściła się tej czynności oraz wezwać odpowiednie służby.
 8. Osoby uczestniczące w Pokazie zobowiązane są do wyłączenia na czas jego trwania świateł w pojazdach oraz innych urządzeń emitujących światło lub dźwięk.

§5 

Wykorzystywanie wizerunku

 1. Organizator utrwala przebieg Pokazu na całym jego terenie dla celów dokumentacji oraz promocji i reklamy Kina oraz imprez Organizatora. Państwa dane osobowe w zakresie wizerunku będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu informacyjnym, promocyjnym i publikacji na stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych Administratora i podmiotów współpracujących, prasie, tablicach informacyjnych w pomieszczeniach Fundacji Klub Młodych Liderów. Klauzula informacyjna RODO dostępna jest na stronie internetowej Organizatora.

§6 

Zwroty biletów i reklamacje

 1. Bilet zakupiony w przedsprzedaży a niewykorzystany z powodów niezależnych od Organizatora, nie podlega zwrotowi.
 2. Zwrot biletu zakupionego przez aplikację Going można dokonać wyłącznie za pośrednictwem aplikacji na zasadach określonych w regulaminie dostępnym na stronie goingapp.pl.
 3. Organizator ma prawo zmienić datę, program oraz miejsce Pokazu z przyczyn od niego niezależnych takich jak wystąpienie siły wyższej, żałoby narodowej czy złych warunków atmosferycznych zagrażających bezpieczeństwu uczestników lub organizatorów oraz ich mieniu. W przypadku odwołania Pokazu z przyczyn stojących po stronie Organizatora lub od niego niezależnych uczestnik ma prawo ubiegać się o zwrot środków za zakupiony bilet lub inną równoważną formę rekompensaty.
 4. Za warunki atmosferyczne uniemożliwiające odbycie się seansu nie uważa się padający deszcz. Decyzję o odwołaniu Pokazu podejmuje każdorazowo Operator, o ile obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na terenie Kina należy zgłaszać niezwłocznie do Organizatora na adres biuro@klubmlodychlderow.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich złożenia. Reklamacje dotyczące seansu filmowego należy zgłaszać podczas seansu lub niezwłocznie po jego zakończeniu.

§7 

Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych uczestników Kina Samochodowego, w tym szkody wyrządzone z powodu utrwalania i wykorzystania ich wizerunku.
 2. Pokaz nie jest imprezą masową w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2019.2171 t.j. z dnia 2019.11.08).
 3. Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w harmonogramie przebiegu Pokazu z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych a niezależnych od Organizatora bez uprzedzenia i rekompensaty.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
  1. na terenie Kina Samochodowego: przy wjeździe oraz na tablicach informacyjnych w pobliżu ekranu projekcyjnego,
  2. na stronie internetowej Organizatora kino-samochodowe.com
 5. Zakup biletu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie, o czym niezwłocznie poinformuje za pośrednictwem strony internetowej Organizatora.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25.05.2020 r.

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 7 lutego 2021r.